Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Stichting DCV als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Stichting DCV zijn aanvaard. Aan toezeggingen enig medewerker van Stichting DCV kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door Stichting DCV  zijn bevestigd.

 

2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Stichting DCV   schriftelijk en expliciet is aanvaard.

 

3. Ingevolge artikel 7:46i lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn de informatieverplichtingen van artikel 7:46c van het Burgerlijk Wetboek en de rechten zoals verleend door artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op de dienstverlening van Stichting DCV 

 

4. Bij aankopen bij Stichting DCV zijn de regels omtrent de afkoelingsperiode niet van toepassing. Bestellingen zijn altijd definitief en kunnen door de klant niet worden geannuleerd.

 

5. Stichting DCV  blijft aansprakelijk voor het gehele aankoopbedrag, indien koper een order heeft geplaatst en betaald.

 

Artikel 2. Definities

Handelsnaam: Stichting DCV  - www.stichtingdcv.nl

Statutaire naam: Stichting Delftse Carnavalsviering

Inschrijving register Kamer van Koophandel Delft nr. S 41145114

 

Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.

 

Koper: de persoon die met Stichting DCV  een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals concerten, sportwedstrijden etc.

 

Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.

 

Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door Stichting DCV  van de door koper geplaatste order welke door Stichting DCV  wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een aanbod van Stichting DCV  wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door Stichting DCV  gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door Stichting DCV  is ontvangen.

 

2. Van aanvaarding van een aanbod van Stichting DCV  door de koper is ook sprake indien hij de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Stichting DCV  .

 

3. Een overeenkomst komt tot stand nadat Stichting DCV  de aanvaarding door de koper van een aanbod van Stichting DCV  middels een orderbevestiging schriftelijk heeft bevestigd. Stichting DCV  heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.

 

4. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet worden geannuleerd zonder schriftelijke toestemming van Stichting DCV .

 

5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen koper en Stichting DCV .

 

Artikel 4. Prijzen

1. Bij de verkoop van tickets door Stichting DCV  is sprake van wederverkoop. De door Stichting DCV  gehanteerde prijzen wijken daarbij af van de eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleend. In de door Stichting DCV  gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de verzendkosten.

 

2. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.

 

3. De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. 

 

4. Per boeking komen er eenmalige transactiekosten van € 2,50 (speciale verpakking = € 12,50) per order bij, ongeacht het aantal geboekte tickets. Portokosten worden niet belast aan kopers in Nederland en Belgie. In overige landen betalen kopers € 25,- koerierskosten bovenop de transactiekosten.

 

5. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen en evenals (de samenstelling van) het product. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde vanwege de gebondenheid aan de executiedatum.

 

Artikel 5. Betaling

1. Betaling dient door de koper te zijn verricht binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan koper van rechtswege in verzuim is en Stichting DCV  het recht heeft haar verplichtingen op te schorten. De gevolgen van deze opschorting komen voor rekening en risico van koper.

 

2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van Stichting DCV  aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door Stichting DCV  nader aan te geven wijze.

 

3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. Stichting DCV  zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.

 

4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van Stichting DCV  een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. Stichting DCV  is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.

 

5. Stichting DCV  is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien koper de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst heeft verricht, ook indien betaling na verloop van die termijn alsnog heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 6. (Af)levering tickets

1. Indien tijdig is betaald streeft Stichting DCV  ernaar om tickets binnen negen (9) werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst aan koper te zenden. Stichting DCV  zal Tickets niet verzenden voordat zij de betaling heeft ontvangen. Tickets voor sportevenementen zullen doorgaans echter ongeveer twee (2) weken voor aanvang van het evenement aan koper worden verzonden. Ook kan het voorkomen dat Stichting DCV  de tickets veertien (14) dagen na totstandkoming van de overeenkomst nog niet in huis heeft, waardoor levering verlaat wordt. Altijd zal ernaar gestreefd worden om de kaarten bijtijds te versturen, zodat de klant naar het evenement kan. Stichting DCV  is gerechtigd de tickets te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt.

 

2. Verzending en afgifte geschieden voor rekening van de koper.

 

3. Tickets worden binnen Delft per gewone verzonden via Post NL of afgeleverd per koerier. De verzending geschiedt voor rekening en op risico van de koper; Als het evenement binnen 7 dagen plaatsvindt vanaf moment van verzending kan het zijn dat Stichting DCV de kaarten bij ingang van het evenement aflevert. Koper zal een afschrift van de bestelling moeten tonen om de kaarten in ontvangst te nemen. Koper zal daartoe per e-mail en telefonisch in kennis worden gesteld

 

4. Indien UPS of  PostNL niet in staat is de zending persoonlijk af te leveren, zal deze naar het dichtstbijzijnde postkantoor worden verstuurd, al waar de zending twee (2) weken zal blijven liggen. Hiervan wordt door UPS of  PostNL schriftelijk melding gedaan op het besteladres.

 

5. Voor verzending naar adressen buiten Delft worden tickets voor rekening en risico van koper verzonden via PostNL of een soortgelijke dienst. Verzendingen via  PostNL zijn niet verzekerd. 

 

6. De zending wordt door PostNL op het door koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. In dat geval laat Traxity een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van het dichtstbijzijnde kantoor waar het pakket opgehaald kan worden, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken.

 

7. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door UPS of Post NL naar Stichting DCV  wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan Stichting DCV  te vergoeden.

 

8. Stichting DCV  kan in afwijking van de bepalingen terzake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld door de tickets af te (laten) geven aan de receptie van een door koper of gebruiker aan te geven hotel.

 

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

1. In voorkomende gevallen, kunnen tickets voorzien zijn van een naam en prijs die niet overeenstemt met de naam van koper of gebruiker van het ticket geleverd door Tickets Nederland. In voorkomende gevallen is de prijs en de naam op het ticket weggestreept. Stichting DCV  zal niet aansprakelijk zijn indien koper en/of de gebruiker van een ticket dientengevolge geen toegang heeft tot het evenement en/of aan hem (en/of degene voor wie hij tickets heeft gekocht) de toegang wordt ontzegd.

 

2. De koper en/of de gebruiker van een door Stichting DCV  geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

 

3. Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Stichting DCV  geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Stichting DCV  niet aansprakelijk zijn.

 

4. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Stichting DCV  zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

 

5. De door Stichting DCV  aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets sluiten niet altijd exact aan bij eventueel door de organisator van het evenement waarvoor de tickets zijn uitgegeven gehanteerde categorieën. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Stichting DCV  behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.

 

6. Koper en/of gebruiker van een door Stichting DCV  geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Stichting DCV  rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket.

 

7. Afgelasting en verplaatsing van evenementen komen voor rekening en risico van koper en kunnen op geen enkele wijze als tekortkoming van Stichting DCV  worden aangemerkt. Stichting DCV  zal niet gehouden zijn tot vergoeding van schade. Mocht er een evenement geannuleerd worden door de officiële organisatie en kan de koper zijn/haar geld terug krijgen door zich tot Stichting DCV  te wenden, teneinde eventueel het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij Stichting DCV  retour te ontvangen minus de verzendkosten.

 

8. Indien een evenement wordt afgelast en geen vervangend evenement plaatsvindt, dient koper zich tot Stichting DCV  te wenden, teneinde eventueel het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij Stichting DCV  retour te ontvangen minus de verzendkosten. In geval wel een vervangend evenement plaatsvindt, dient koper, indien deze het vervangend evenement niet kan/zal bijwonen, zich tot Stichting DCV  te wenden, teneinde eventueel het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij Stichting DCV  minus de verzendkosten retour te ontvangen.

 

9. De inhoud van de website van Stichting DCV  is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan en aan de daarop opgenomen “links” kan koper jegens Stichting DCV  geen rechten ontlenen.

 

10. De door Stichting DCV  gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van Stichting DCV  heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.

 

11. Eventuele aansprakelijkheid van Stichting DCV  is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

 

12. Het is mogelijk dat Stichting DCV  concert-, evenement-, sport- of theatertickets voor de officiële verkoop in de verkoop plaatst. Dit heet de zogenaamde pre-sale. Deze pre-sale is altijd onder voorbehoud. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden ontleend.

 

13. Privacy: De gegevens van de klanten worden in het beveiligde systeem van onze website bewaard. De gegevens van de klanten zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor Stichting DCV 

 

14. In voorkomende gevallen, kunnen tickets voorzien zijn van een andere prijs die de klant heeft betaald of dat de prijs op het ticket onzichtbaar is gemaakt (dit omdat de prijs die de klant aan Stichting DCV  heeft betaald in voorkomende gevallen niet overeenstemt met de prijs op het ontvangen ticket). Stichting DCV  zal niet aansprakelijk zijn indien koper en/of de gebruiker van een ticket dientengevolge geen toegang heeft tot het evenement en/of aan hem (en/of degene voor wie hij tickets heeft gekocht) de toegang wordt ontzegd. 

 

15. Bij faillissement van de organisator van het evenement is Stichting DCV  niet aansprakelijk.

 

Artikel 8. Overmacht

1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.

 

2. Een beroep op overmacht staat Stichting DCV  open indien de tekortkoming van Stichting DCV  een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan Stichting DCV  door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.

 

3. Eventuele aansprakelijkheid van Stichting DCV  is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

 

Artikel 9. Brochure (Web) van Tickets Nederland

1. De in de brochure van Stichting DCV  gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of drukfouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Stichting DCV  bekend waren ten tijde van het in druk geven van de brochure.

 

Artikel 10. Gegevens van en over Tickets Nederland

1. Stichting DCV  is gevestigd aan de Stichting Delftse Carnavalsviering gevestigd te Adenauerlaan 2, 2625 PD Delft,.

 

2. Stichting DCV  is een stichting ter bevordering van het Carnaval in het algemeen en in Delft in het bijzonder. De stichting heeft geen commercieel oogmerk en biedt deze dienst als service naar de carnavalsvierder.

 

3. Stichting DCV  is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.

 

4. Gegevens:

Handelsnaam: Stichting DCV  - www.stichtingdcv.nl

Statutaire naam: Stichting Delftse Carnavalsviering

K.v.K nummer 41145114

 

 

5. Stichting DCV  is niet de organisator van het evenement, maar verkoopt enkel de door de organisator uitgegeven tickets. Stichting DCV  is een onafhankelijke rechtspersoon en Stichting DCV  heeft derhalve geen banden met de organisator van het evenement. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat bij de oorspronkelijke verkoop van deze tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator deze tickets annuleren en kan u de toegang tot het evenement worden geweigerd. Koper dient zich te richten op Stichting DCV. Stichting DCV  zal het gehele aankoopbedrag vergoeden.

 

Artikel 11. Conversie

Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van het onredelijk karakter hiervan dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel 12.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Den Haag kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Stichting DCV  en de koper, tenzij Stichting DCV  er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.